Articles

GeeksforGeeks

PostgreSQL støtter en CAST operatør som brukes til å konvertere en verdi av en type til en annen.

Syntax: CAST ( expression AS target_type );

la oss analysere syntaksen ovenfor:

  • først angi et uttrykk som kan være en konstant, en tabellkolonne, et uttrykk som evaluerer til en verdi.
  • angi deretter måldatatypen du vil konvertere resultatet av uttrykket til.

Eksempel 1:

følgende setning konverterer en strengkonstant til et heltall:

SELECT CAST ('100' AS INTEGER);

Utgang:

psql cast

Hvis uttrykket ikke kan konverteres til måltypen, Vil PostgreSQL heve en feil. Se følgende:

SELECT CAST ('10C' AS INTEGER);

dette vil resultere i feilen nedenfor:

psql cast

Eksempel 2:

dette eksemplet bruker CAST til å konvertere en streng til en dato:

SELECT CAST ('2020-01-01' AS DATE), CAST ('01-OCT-2020' AS DATE);

output:

psql cast

eksempel 3:

dette eksemplet bruker cast() til å konvertere strengen ‘true’, ‘t’ til true og ‘False’, ‘f’ til false:

SELECT CAST('true' AS BOOLEAN), CAST('false' as BOOLEAN), CAST('T' as BOOLEAN), CAST('F' as BOOLEAN);

Output:

psql cast

Article Tags :