Articles

GeeksforGeeks

PostgreSQL obsługuje operator CAST, który służy do konwersji wartości jednego typu na inny.

Syntax: CAST ( expression AS target_type );

przeanalizujmy powyższą składnię:

  • najpierw określ wyrażenie, które może być stałą, kolumną tabeli, wyrażeniem, które zwraca wartość.
  • następnie określ docelowy typ danych, na który chcesz przekonwertować wynik wyrażenia.

przykład 1:

następujące polecenie konwertuje stałą łańcuchową na liczbę całkowitą:

SELECT CAST ('100' AS INTEGER);

Wyjście:

PSQL cast

Jeśli wyrażenia nie można przekonwertować na typ docelowy, PostgreSQL spowoduje błąd. Zobacz:

SELECT CAST ('10C' AS INTEGER);

spowoduje to poniższy błąd:

PSQL cast

przykład 2:

ten przykład wykorzystuje CAST do konwersji ciągu znaków na datę:

SELECT CAST ('2020-01-01' AS DATE), CAST ('01-OCT-2020' AS DATE);

wyjście:

PSQL cast

przykład 3:

Ten przykład używa cast() do konwersji ciągu znaków 'True’, 'T’ na true I 'false’, 'F’ na false:

SELECT CAST('true' AS BOOLEAN), CAST('false' as BOOLEAN), CAST('T' as BOOLEAN), CAST('F' as BOOLEAN);

Output:

psql cast

Article Tags :